Aan de slag met verkeer op het voortgezet onderwijs

Een goede basis voor verkeerseducatie en een veilige schoolomgeving is structureel met verkeer aan de slag gaan en daarbij ouders nauw te betrekken. Hieronder hebben we concrete handvatten voor u op een rij gezet om het thema verkeer vorm te geven.

 Verkeersonderwijs

 • De school biedt in minimaal drie leerjaren actief verkeerseducatie aan aan de leerlingen. Thema’s zijn: verkeersregels, fiets/bromfiets, alcohol/drugs, dode hoek, gedrag & houding in het verkeer, afleiding in het verkeer (smartphone, muziek), beginnend bestuurder en mobiliteitskeuze.
 • In het brugklasjaar wordt een project uitgevoerd gericht op de nieuwe school-thuisroute.
 • De school heeft een verkeerscontactpersoon als aanspreekpunt voor de uitvoerende partijen.
 • Er zijn afspraken over veilig gedrag van de leerlingen in de schoolomgeving. U kunt gebruik maken van format. Deze afspraken kunt u plaatsen in de schoolgids of op de website.
 • Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets, lopend of met het openbaar vervoer naar school te gaan.
 • Er wordt meegewerkt aan verkeerscampagnes in en om de school.
 • Er wordt meegewerkt aan evaluaties.

Ouderbetrokkenheid & verkeer

 • De ouders kunnen de lijn die in de klas is ingezet, doortrekken naar het leven buiten de school.
 • De school informeert de ouders over de verkeersactiviteiten van de school (via ouderavond, schoolkrant, infobulletin, website).
 • Ouders ontvangen informatie hoe ze hun kind kunnen coachen in het verkeer.

Schoolomgeving

 • Er wordt door de school aandacht besteed aan de verkeersveiligheid in de schoolomgeving en op de school-thuis routes
 • De school zet zich in voor de veiligheid op de school-thuisroutes van de leerlingen.
 • De school spant zich in voor een overzichtelijke en veilige schooluitgang.
 • Maak bij activiteiten buiten de school zoveel mogelijk gebruik van de fiets, openbaar vervoer of loop naar activiteiten.

Schoolbeleid

 • De aanpak voor verkeersonderwijs is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur. Dit wordt vastgelegd in het schoolplan.
 • In de schoolgids of website staan de activiteiten van de school over verkeersveiligheid en verkeerseducatie.
 • De school stelt ieder schooljaar een activiteitenkalender verkeersonderwijs en verkeersveiligheid op.